Chat with us, powered by LiveChat

Over Stadsverwarming Purmerend

Sinds 1 juli 2014 produceert Stadsverwarming Purmerend (SVP) met BioWarmteCentrale de Purmer en twee hulpwarmtecentrales zelf haar warmte. Hiermee heeft SVP zich ontwikkeld tot een integraal warmtebedrijf, met ketenoptimalisatie van warmteproductie tot aan levering bij de eindgebruikers. Met de BiowarmteCentrale voorziet SVP haar ruim 26.000 klanten voor circa 70% van groene warmte en is de warmteproductie in Purmerend in sterke mate verduurzaamd en de leveringszekerheid aan haar afnemers gegarandeerd.

De BioWarmteCentrale (44 MWth) verstookt 80.000 ton biomassa (houtsnippers) per jaar. De houtsnippers komen beschikbaar uit het terreinbeheer van Staatsbosbeheer. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. Bij verbranding van houtsnippers neemt namelijk de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.

BioWarmteCentrale en biomassa

In 2015 heeft Koning Willem-Alexander onze BioWarmteCentrale de Purmer in de Baanstee in Purmerend geopend. BioWarmteCentrale de Purmer wordt gestookt op verse houtsnippers die via Energiehout BV (een bedrijf van Staatsbosbeheer) geleverd worden. Deze biomassa is een reststroom die vrijkomt bij duurzaam beheer van bos, natuur en landschap. Met de BioWarmteCentrale (70%) en hulpgascentrales (30%) voorziet Stadsverwarming Purmerend (SVP) haar klanten van grotendeels duurzame warmte.

Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer beheert een grote verscheidenheid aan gebieden voor alle Nederlanders en in totaal 273.000 hectare. Staatsbosbosbeheer beschermt en beheert deze gebieden om natuur en landschap in stand te houden en verder te ontwikkelen. Uit het duurzaam beheer komt biomassa als reststroom vrij, namelijk het tak- en tophout van bomen en natuurgras. Er worden geen bomen gekapt omwille van de behoefte aan houtsnippers voor duurzame energie. De houtsnippers zijn altijd een reststroom van beheer van bos, natuur en landschap.

Structureel komen de houtsnippers uit het onderhoud aan singels, houtwallen en andere landschapselementen, uit beheer van bijvoorbeeld heide waaruit jonge bomen worden verwijderd, en het tak- en tophout als reststroom uit het duurzaam beheer van bossen. Staatsbosbeheer beheert 95.000 hectare bosgebied. Dat is 26% procent van al het bos in Nederland. Het duurzaam bosbeheer is gericht op variatie en biodiversiteit, recreatie én houtoogst. Het bosbeheer is FSC gecertificeerd. Daarmee voorziet Staatsbosbeheer in 3% van de Nederlandse houtbehoefte. Staatsbosbeheer gebruikt een boom zo hoogwaardig mogelijk. Van een gekapte boom wordt:
–  85% gebruikt voor planken, balken, papierproductie en andere industriële toepassingen;
–  15% tak- en tophout voor houtsnippers en brandhout.

Waar nodig voor de bodem laat Staatsbosbeheer de takken en toppen van bomen liggen voor de voedselbalans van de grond. Ook dode bomen blijven staan als voedingsbron voor allerlei leven.  Staatsbosbeheer oogst sowieso minder hout uit het bos dan erbij groeit.  De hoeveelheid hout en biomassa die Staatsbosbeheer uit het bos haalt, bedraagt 70-80 procent van de bijgroei. Dit betekent dat er altijd meer hout bijgroeit, dan er uit het bos wordt gehaald .

Binnen de grenzen van duurzaam beheer en het zo hoogwaardig mogelijk toepassen van hout zet Staatsbosbeheer zich in om een substantiële bijdrage te leveren aan groene duurzame energie. De opbrengsten van de houtsnippers worden weer ingezet voor het natuur- en landschapsbeheer .

Duurzaamheidskenmerk 

SVP koopt haar houtsnippers in bij Energiehout BV, een 100 procent dochteronderneming van Staatsbosbeheer. Deze houtsnippers worden geleverd onder het certificaat van Better Biomass (ook wel bekend onder de naam NTA8080). Het Better Biomass-certificaat geeft aan de biomassa voldoet aan internationale criteria voor duurzaamheid en ketenbeheer. Better Biomass certificaat wordt beheerd door NEN.

Biomassa voor Stadsverwarming Purmerend

De BioWarmteCentrale van SVP verbruikt biomassa. Ongeveer de helft van de benodigde biomassa is afkomstig uit beheer van natuur, bos en landschap in terreinen  van Staatsbosbeheer en de andere helft komt van terreinen van andere beheerders, waaronder Natuurmonumenten, de Provinciale Landschappen en Rijkswaterstaat.

Nieuwe bronnen

SVP ziet een toename van de warmtevraag; enerzijds als gevolg van het intensieve nieuwbouwprogramma in Purmerend en anderzijds door het aardgasvrij maken van de bestaande bouw. SVP heeft bovendien de ambitie om het aardgasverbruik voor de productie van warmte (hulpwarmtecentrales) steeds verder terug te dringen. Daarom werken wij aan uitbreiding van duurzame warmte productie. Daarbij worden mogelijkheden bekeken om naast de optie van biomassa verbranding de komende jaren ook andere duurzame warmtebronnen aan te sluiten op het warmtenet. Denk bijvoorbeeld aan geothermie, waarbij warmte op twee kilometer diepte wordt gewonnen. Of aan de inzet van warmtepompen, waarbij warmte uit de schoorsteen van de BioWarmteCentrale of uit oppervlaktewater (aquathermie) kan worden gewonnen.

Wegens een storing bij ons telefonie provider, zijn we tijdelijk telefonisch niet bereikbaar. Ons excuses hier voor.

test11-2

test 2 : wijzigingen 

 

 

 

Omhoog